რისი უფლება მაქვს?

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, პერსონალური მონაცემების დაცვა კი მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მიხედვით მონაცემთა სუბიექტს როგორც უფლებებს, ასევე მათი რეალიზების ბერკეტებს ანიჭებს.

თქვენ გაქვთ უფლება:

  • თქვენი მონაცემები დამუშავდეს სამართლიანად და კანონიერად, ღირსების შეულახავად;
  • იცოდეთ ვინ და რა სახის მონაცემებს ამუშავებს თქვენს შესახებ, რა მიზნით და რა საფუძვლით;
  • მოითხოვოთ არასრული, არაზუსტი, მოძველებული, უკანონოდ მოპოვებული მონაცემების გასწორება, განახლება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;
  • მოითხოვოთ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის თქვენი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა.
  • თუ თქვენი მონაცემები უკანონოდ მუშავდება, მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს ან სასამართლოს.