რეკომენდაციები

რეკომენდაციები

რეკომენდაცია საარჩევნო პროცესის დროს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2019)2 წევრი სახელმწიფოების მიმართ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების დაცვის შესახებ

TIK TOK - რამდენად უსაფრთხოა თქვენი საყვარელი აპლიკაცია

რეკომენდაცია COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით

რეკომენდაცია კომერციული ბანკის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ

GDPR- რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციის შესახებ