რეკომენდაციები

რეკომენდაციები

ვიდეოთვალთვალის განხორციელების წესი

თვითშეფასების კითხვარი კერძო და საჯარო დაწესებულებებისთვის

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილებები - არასრულწლოვანთა მონაცემების დამუშავება

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილებები – ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების დამუშავება

რეკომენდაცია პირადობის მოწმობაში არსებული პერსონალური მონაცმების დაცვის შესახებ

რეკომენდაცია დაბადების მოწმობის დოკუმენტში არსებული მონაცმების დაცვის შესახებ