რეკომენდაციები

რეკომენდაციები

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილებები - არასრულწლოვანთა მონაცემების დამუშავება

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილებები – ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების დამუშავება

რეკომენდაცია პირადობის მოწმობაში არსებული პერსონალური მონაცმების დაცვის შესახებ

რეკომენდაცია დაბადების მოწმობის დოკუმენტში არსებული მონაცმების დაცვის შესახებ

რეკომენდაცია საარჩევნო პროცესის დროს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2019)2 წევრი სახელმწიფოების მიმართ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების დაცვის შესახებ