რეკომენდაციები

რეკომენდაციები

ციფრულ გარემოში ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გზამკვლევი

საჯარო დაწესებულებებში დაცული პერსონალური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კრებული

რეკომენდაცია - პერსონალური მონაცემების დამუშავება დისტანციური სწავლების პროცესში

რეკომენდაცია- პერსონალური მონაცემების დაცვა ონლაინ ვაჭრობის პროცესში

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილებები - მონაცემთა დამუშავება შრომით ურთიერთობებში