ვიდეოთვალთვალი

ვიდეოთვალთვალი მონაცემთა დამუშავების საკმაოდ გავრცელებული და კანონით ნებადართული საშუალებაა. თუმცა მისი გამოყენებისას აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ კანონით დადგენილი კონკრეტული წესები და რეგულაციები:

  • ვიდეოთვალთვალი დასაშვებია მხოლოდ პირის უსაფრთხოებისა და საკუთრების, საიდუმლო ინფორმაციის, არასრულწლოვნის მავნე ზეგავლენისაგან დაცვის მიზნებისთვის. სხვა მიზნით, მაგალითად, თანამშრომელთა საქმიანობის მონიტორინგისთვის, ვიდეოთვალთვალი დაუშვებელია.

 

  • დასაშვებია მხოლოდ შენობის გარე პერიმეტრისა და შესასვლელის მონიტორინგი; სამუშაო ადგილზე ვიდეოთვალთვალი შეიძლება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია უსაფრთხოებისა და საკუთრების, საიდუმლო ინფორმაციის დასაცავად და ამ მიზნების სხვა საშუალებით მიღწევა შეუძლებელია. ამის შესახებ ყველა დასაქმებული წერილობით უნდა იყოს ინფორმირებული.

 

  • აუცილებელია თვალსაჩინო ადგილას შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნის განთავსება.

 

  • აკრძალულია ვიდეოთვალთვალი გამოსაცვლელ ოთახებსა და ჰიგიენისათვის განკუთვნილ ადგილებში.

 

  • ვიდეოთვალთვალის შედეგად მოპოვებულ მონაცემებზე ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ მხოლოდ სათანადო უფლებამოსილების მქონე პირებს. ვიდეოჩანაწერი კი უნდა ინახებოდეს მხოლოდ იმ განსაზღვრული ვადით, რაც საჭიროა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად.

 

  • მონაცემთა დამმუშვებელმა უნდა შექმნას ვიდეოჩანაწერების შენახვისთვის განკუთვნილი ფაილური სისტემა. ჩანაწერების (გამოსახულება/ხმა) გარდა, სისტემა უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას მონაცემთა დამუშავების თარიღის, ადგილისა და დროის შესახებ.