კანონმდებლობა

 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს ახალი კანონი
 • საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დებულება
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შესწავლის წესი
 • პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის წესი და განაცხადის ფორმა
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების მქონე ქვეყნების ნუსხა
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონი
 • საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
 • ბრძანება - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვა - ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი, პირობები და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმი (ცვლილება)
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმი
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის დისციპლინური წარმოების წესი
 • “პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი, ზედამხედველობით ორგანოებთან და მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადადინებასთან დაკავშირებით" - ევროპის საბჭოს კონვენცია
 • კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ
 • ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაცია (GDPR) - ქართული თარგმანი ((EU) 2016/679)
 • ევროკავშირის 2016 წლის დირექტივა საპოლიციო სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ
 • ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია