კანონმდებლობა

  • საქართველოს კანონი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ
  • საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
  • საქართველოს მთავრობის №180 დადგენილება" პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობისა და მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე"
  • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2014 წლის 16 სექტემბრის №1 ბრძანება "სათანადო გარანტიების მქონე ქვეყნების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"
  • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2016 წლის 4 მარტის №1 ბრძანება "აპარატის დებულების დებულების დამტკიცების შესახებ"
  • “პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ “ ევროპის საბჭოს კონვენცია
  • კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ
  • ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაცია (GDPR) - ქართული თარგმანი ((EU) 2016/679)
  • ევროკავშირის 2016 წლის დირექტივა საპოლიციო სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ