კანონმდებლობა

  • “პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი, ზედამხედველობით ორგანოებთან და მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადადინებასთან დაკავშირებით" - ევროპის საბჭოს კონვენცია
  • კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ
  • ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაცია (GDPR) - ქართული თარგმანი ((EU) 2016/679)
  • ევროკავშირის 2016 წლის დირექტივა საპოლიციო სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ
  • ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია