კანონმდებლობა

 • საქართველოს კანონი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ
 • საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
 • საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
 • საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ
 • საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონი
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
 • ბავშვის უფლებათა კოდექსი
 • სახელმწიფო ინსპექტორის ბრძანება - პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმების (ინსპექტირების) წესის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების მქონე ქვეყნების ნუსხა
 • სახელმწიფო ინსპექტორის ბრძანება - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
 • საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი
 • ბრძანება- სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემის დამტკიცების თაობაზე
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა
 • ბრძანება - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
 • დანართი- სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შინაგანაწესი
 • წახალისებისა და დისციპლინურ საკითხთა საბჭო
 • სამსახურის თანამშრომელთა შეფასების წესი
 • სტაჟირების წესი
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის დამტკიცების შესახებ
 • პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის წესი და განაცხადის ფორმა
 • “პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი, ზედამხედველობით ორგანოებთან და მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადადინებასთან დაკავშირებით" - ევროპის საბჭოს კონვენცია
 • კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ
 • ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაცია (GDPR) - ქართული თარგმანი ((EU) 2016/679)
 • ევროკავშირის 2016 წლის დირექტივა საპოლიციო სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ
 • ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია