01

ვინ ვართ ჩვენ

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომელიც როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამონაცვლე, საქართველოში 2019 წლის 10 მაისიდან ამოქმედდა. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:  

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი;
 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
 • სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ ჩადენილი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის და ძალადობით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით ჩადენილი სამოხელეო დანაშაულის მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება.
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური
02

სახელმწიფო ინსპექტორი

სახელმწიფო ინსპექტორი ხელმძღვანელობს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს.

სახელმწიფო ინსპექტორს 6 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი.

სახელმწიფო ინსპექტორი უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არც ერთ ორგანოს და თანამდებობის პირს.

სახელმწიფო ინსპექტორი ხელშეუხებელია. სახელმწიფო ინსპექტორზე რაიმე ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

2019 წლის 3 ივლისიდან სახელმწიფო ინსპექტორის უფლებამოსილებას ლონდა თოლორაია ახორციელებს.

03

სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილეები

გიორგი გამეზარდაშვილი
სოფო ჯიაძე
სალომე ბახსოლიანი

სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილის უფლებამოსილებას ახორციელებენ გიორგი გამეზარდაშვილი, სოფიო ჯიაძე და სალომე ბახსოლიანი.

04

საქმიანობა

 • პერსონალური მონაცემების დაცვა
 • ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე და სამართალდამცავ სტრუქტურებზე ზედამხედველობა
 • უფლებამოსილება საგამოძიებო სფეროში

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებაზე ზედამხედველობა და მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლია. ამ მიზნით ინსპექტორის სამსახური საქმიანობას ოთხი ძირითადი მიმართულებით ახორციელებს:

 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
 • მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა;
 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ფიზიკური პირებისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა;
 • საქართველოში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

 

2017 წელს საქართველოს კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების საფუძველზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ახორციელებს ყველა ტიპის ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლს.

2019 წლის 1 ნოემბრიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობა ვრცელდება სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილ შემდეგ დანაშაულებზე:

 • წამება (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1441 მუხლი);
 • წამების მუქარა (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1442 მუხლი);
 • დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1443 მუხლი);
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ჩადენილი ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით, ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები);
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ჩადენილი ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლების მე-3 ნაწილის ,„ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები);
 • განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის იძულება (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 335-ე მუხლი);
 • პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირის იძულება ჩვენების შეცვლის ან ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის მიზნით; აგრეთვე, მსჯავრდებულის იძულება მოქალაქეობრივი მოვალეობის შესრულებაში ხელის შეშლის მიზნით (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);
 • სხვა დანაშაული, რომელმაც გამოიწვია პირის სიცოცხლის მოსპობა და რომლის ჩადენის დროს ეს პირი იმყოფებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორში ან პენიტენციურ დაწესებულებაში ანდა ნებისმიერ სხვა ადგილას, სადაც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ, თავისი ნების საწინააღმდეგოდ, აკრძალული ჰქონდა ადგილსამყოფლის დატოვება, ანდა აღნიშნული პირი სხვაგვარად იმყოფებოდა სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ.

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არცერთ თანამდებობის პირს და ორგანოს. ინსპექტორზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მოსამსახურესა და გამომძიებელზე რაიმე ზემოქმედება ან საქმიანობაში უკანონო ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

05

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებები

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებით შეიქმნა ონლაინ პლატფორმა, სადაც მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებების ნაწილი საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი. მათი მოძიება ვებგვერდის სტუმარს სხვადასხვა კატეგორიის - მაგალითად თარიღის, დავის საგნის, გატარებული ღონისძიების მიხედვით შეუძლია. რეესტრის განახლება ხდება ეტაპობრივად.

ნახე მეტი

06

საჯარო ინფორმაცია

 • სამსახურის სტრუქტურა
 • სტრატეგია
 • სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში
 • საჯარო ინფორმაცია სამსახურის სტრუქტურისა და საშტატო რიცხოვნობის შესახებ
 • საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
 • საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში
 • საჯარო ინფორმაცია სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2021 /I კვარტალი)
 • საჯარო ინფრომაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ (2021 /I კვარტალი)
 • საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ / 2021 წლის 01 იანვარი - 2021 წლის 30 ივნისი/
 • საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ /2021 წლის 01 იანვარი - 2021 წლის 30 ივნისი/
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში /2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით/
 • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა /2020 წლის 10 დეკემბერი - 2021 წლის 30 ივნისი/
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში (2021 წლის IIIკვარტალი)
 • საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ (2021 წლის IIIკვარტალი)
 • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ( 2021 წლის IIIკვარტალი)
 • საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2021 წლის IIIკვარტალი)
07

2021 წლის 6 თვის (იანვარი - ივნისი) სტატისტიკა

 • მომართვიანობის რაოდენობა ჯამში:

  • 158

  განცხადებების და შეტყობინებების რაოდენობა:

  • კერძო  დაწესებულება 101
  • საჯარო დაწესებულება 24
  • სამართალდამცავი ორგანო  33 
 • კონსულტაციების რაოდენობა:

  • 1546
 • ინსპექტირების რაოდენობა:

  • ჯამში 66
  • 19    საჯარო დაწესებულება;  32  კერძო ორგანიზაცია და 15 სამართალდამცავი ორგანო;
  • გამოვლინდა  79  სამართალდარღვევა
  • გაიცა  162   დავალება და რეკომენდაცია
 • ტრენინგები და საინფორმაციო შეხვედრები:

  • 760-მდე მონაწილე
  • 26 შეხვედრა
08

ანგარიშები

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი /2021 წელი, იანვარი-ივნისი/
 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი /2021 წელი, იანვარი-ივნისი/
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2020
 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2019
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2018
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2017
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2016
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2015
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2014
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2013