01

ვინ ვართ ჩვენ

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომელიც როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამონაცვლე, საქართველოში 2019 წლის 10 მაისიდან ამოქმედდა. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:  

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი;
 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
 • სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ ჩადენილი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის და ძალადობით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით ჩადენილი სამოხელეო დანაშაულის მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება.
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური
02

სახელმწიფო ინსპექტორი

სახელმწიფო ინსპექტორი ხელმძღვანელობს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს.

სახელმწიფო ინსპექტორს 6 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი.

სახელმწიფო ინსპექტორი უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არც ერთ ორგანოს და თანამდებობის პირს.

სახელმწიფო ინსპექტორი ხელშეუხებელია. სახელმწიფო ინსპექტორზე რაიმე ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

2019 წლის 3 ივლისიდან სახელმწიფო ინსპექტორის უფლებამოსილებას ლონდა თოლორაია ახორციელებს.

03

სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილეები

გიორგი გამეზარდაშვილი
სოფო ჯიაძე

სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილის უფლებამოსილებას ახორციელებენ გიორგი გამეზარდაშვილი და სოფიო ჯიაძე.

04

საქმიანობა

 • პერსონალური მონაცემების დაცვა
 • ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე და სამართალდამცავ სტრუქტურებზე ზედამხედველობა
 • უფლებამოსილება საგამოძიებო სფეროში

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებაზე ზედამხედველობა და მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლია. ამ მიზნით ინსპექტორის სამსახური საქმიანობას ოთხი ძირითადი მიმართულებით ახორციელებს:

 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
 • მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა;
 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ფიზიკური პირებისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა;
 • საქართველოში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

 

2017 წელს საქართველოს კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების საფუძველზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ახორციელებს ყველა ტიპის ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლს.

2019 წლის 1 ნოემბრიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობა გავრცელდება სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილ შემდეგ დანაშაულებზე:

 • წამება (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1441 მუხლი);
 • წამების მუქარა (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1442 მუხლი);
 • დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1443 მუხლი);
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ჩადენილი ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით, ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები);
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ჩადენილი ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლების მე-3 ნაწილის ,„ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები);
 • განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის იძულება (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 335-ე მუხლი);
 • პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირის იძულება ჩვენების შეცვლის ან ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის მიზნით; აგრეთვე, მსჯავრდებულის იძულება მოქალაქეობრივი მოვალეობის შესრულებაში ხელის შეშლის მიზნით (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);
 • სხვა დანაშაული, რომელმაც გამოიწვია პირის სიცოცხლის მოსპობა და რომლის ჩადენის დროს ეს პირი იმყოფებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორში ან პენიტენციურ დაწესებულებაში ანდა ნებისმიერ სხვა ადგილას, სადაც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ, თავისი ნების საწინააღმდეგოდ, აკრძალული ჰქონდა ადგილსამყოფლის დატოვება, ანდა აღნიშნული პირი სხვაგვარად იმყოფებოდა სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ.

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არცერთ თანამდებობის პირს და ორგანოს. ინსპექტორზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მოსამსახურესა და გამომძიებელზე რაიმე ზემოქმედება ან საქმიანობაში უკანონო ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

05

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებები

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებით შეიქმნა ონლაინ პლატფორმა, სადაც მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებების ნაწილი საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი. მათი მოძიება ვებგვერდის სტუმარს სხვადასხვა კატეგორიის - მაგალითად თარიღის, დავის საგნის, გატარებული ღონისძიების მიხედვით შეუძლია. რეესტრის განახლება ხდება ეტაპობრივად.

ნახე მეტი

06

სტრატეგია

07

2019 წლის სტატისტიკა

 • მომართვიანობის რაოდენობა ჯამში:

  • 422

  განცხადებების და შეტყობინებების რაოდენობა:

  • განცხადება 175
  • შეტყობინება 247

   

 • კონსულტაციების რაოდენობა:

  • 3000
 • ინსპექტირების რაოდენობა:

  • ჯამში 156 
  • შემოწმდა 53 საჯარო და 95 კერძო ორგანიზაცია
  • 8 ფიზიკური პირი
  • გამოვლინდა 135 სამართალდარღვევა
 • ტრენინგები და საჯარო ლექციები:

  • 626 მონაწილე
  • 32 შეხვედრა

   

08

წლიური ანგარიშები

 • სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში 2019
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2018
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2017
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2016
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2015
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2014
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2013