01

ვინ ვართ ჩვენ

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომელიც როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამონაცვლე, საქართველოში 2019 წლის 10 მაისიდან ამოქმედდა. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:  

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი;
 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
 • სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ ჩადენილი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის და ძალადობით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით ჩადენილი სამოხელეო დანაშაულის მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება.
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური
02

სახელმწიფო ინსპექტორი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს სახელმწიფო ინსპექტორი ხელმძღვანელობს. ის დამოუკიდებელი და ხელშეუხებელია, არ ექვემდებარება არც ერთ თანამდებობის პირსა და ორგანოს.  არავის აქვს უფლება სახელმწიფო ინსპექტორს მოსთხოვოს ანგარიში კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შესახებ. სახელმწიფო ინსპექტორზე ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

სახელმწიფო ინსპექტორის არჩევის წესი:

სახელმწიფო ინსპექტორის კანდიდატურას  არჩევს 7 წევრისგან შემდგარი საკონკურსო კომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია პარლამენტის, მთავრობისა და სასამართლოს, ასევე სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებით.  სახელმწიფო ინსპექტორად შესაძლებელია აირჩეს ნასამართლობის არმქონე, მაღალი პროფესიული და მორალური რეპუტაციით გამორჩეული საქართველოს მოქალაქე, უმაღლესი იურიდიული განათლებითა და მართლმსაჯულების, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში, ან ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილებით. შესაბამის კანდიდატურას

კანონის თანახმად,  2019 წლის 3 ივლისამდე სახელმწიფო ინსპექტორის უფლებამოსილებებს თამარ ქალდანი განახორციელებს. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომელიც როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამონაცვლე, საქართველოში 2019 წლის 10 მაისიდან ამოქმედდა.

03

საქმიანობა

 • პერსონალური მონაცემების დაცვა
 • ფარულ საგამოძოებო მოქმედებებზე და სამართალდამცავ სტრუქტურებზე ზედამხედველობა
 • უფლებამოსილება საგამოძიებლო სფეროში

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებაზე ზედამხედველობა და მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლია. ამ მიზნით ინსპექტორის სამსახური საქმიანობას ოთხი ძირითადი მიმართულებით ახორციელებს:

 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
 • მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა;
 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ფიზიკური პირებისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა;
 • საქართველოში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

 

2017 წელს საქართველოს კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების საფუძველზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ახორციელებს ყველა ტიპის ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლს.

2019 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობა გავრცელდება სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილ შემდეგ დანაშაულებზე:

 • წამება;
 • წამების მუქარა;
 • დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა;
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ჩადენილი  ძალადობით, იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით;
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ჩადენილი ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით;
 • მუქარით, მოტყუებით, შანტაჟით ან სხვა უკანონო ქმედებით პირის იძულება მისცეს განმარტებ, ჩვენებ ან დასკვნა;
 • პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირის იძულება ჩვენების შეცვლის ან ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის მიზნით, აგრეთვე მსჯავრდებულის იძულება მოქალაქეობრივი მოვალეობის შესრულებაში ხელის შეშლის მიზნით;
 • სხვა დანაშაულზე, რომელმაც გამოიწვია პირის სიცოცხლის მოსპობა და რომლის ჩადენის დროს ეს პირი იმყოფებოდა დროებითი  მოთავსების  იზოლატორში ან პენიტენციურ დაწესებულებაში ანდა ნებისმიერ სხვა ადგილას, სადაც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ, თავისი ნების საწინააღმდეგოდ, აკრძალული ჰქონდა ადგილსამყოფლის დატოვება, ანდა აღნიშნული პირი სხვაგვარად იმყოფებოდა სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ.

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არცერთ თანამდებობის პირს და ორგანოს. ინსპექტორზე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მოსამსახურესა და გამომძიებელზე რაიმე ზემოქმედება ან საქმიანობაში უკანონო ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

04

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებები

სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებით შეიქმნა ონლაინ პლატფორმა, სადაც მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებების ნაწილი საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი. მათი მოძიება ვებგვერდის სტუმარს სხვადასხვა კატეგორიის - მაგალითად თარიღის, დავის საგნის, გატარებული ღონისძიების მიხედვით შეუძლია. რეესტრის განახლება ხდება ეტაპობრივად.

ნახე მეტი

05

სტრატეგია

06

2018 წლის სტატისტიკა

 • განცხადებების და შეტყობინებების რაოდენობა:

  •  382

   

 • კონსულტაციების რაოდენობა:

  • 6101
 • ინსპექტირების რაოდენობა:

  • შემოწმდა 115 საჯარო და 355 კერძო ორგანიზაცია
  • გამოვლინდა 280 სამართალდარღვევა
 • ტრენინგები და საჯარო ლექციები:

  • 1164 მონაწილე
  • 38 შეხვედრა

   

07

წლიური ანგარიშები

 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2013
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2014
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2015
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2016
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2017
 • ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2018