მონაცემთა დამუშავების პრინციპები და საფუძვლები

პერსონალური მონაცემთა დამუშავება არის მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ: შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიო ან ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება.

მონაცემთა დამუშავება მოიცავს პერსონალური მონაცემების მიმართ განხორციელებულ ნებისმიერ მოქმედებას. მაგალითად, შეხვედრაზე მონაწილეთა სიის წარმოება, დაწესებულებაში შემსვლელ პირთა აღრიცხვა, სტუდენტების, პაციენტების ან დაზღვეული პირების შესახებ მონაცემების აღრიცხვა, მაღაზიის მიერ საკუთარი მომხმარებლების საკონტაქტო ინფორმაციის შენახვა და სხვა.

მონაცემთა დამუშავების პრინციპები
მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები
განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების დამუშავების საფუძვლები

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.