ვაკანსიები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი აცხადებს კონკურსებს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

სიტუაციური ანალიზის მენეჯერი

ფუნქციები

 • სიტუაციური ანალიზის მეთოდოლოგიის შემუშავება;
 • სხვადსახვა სფეროებში მონაცემთა დამუშავების პროცესებისა და კანონიერების ანალიზი;
 • წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, მონაცემთა დამუშავების/უფლებამოსილი პირების მიერ მონაცემთა დამუშავების პროცესების კვლევა და გეგმიური ინსპექტირებების შესახებ წინადადებების მომზადება;
 • ინსპექტირების (შემოწმების) მეთოდოლოგიის ცვლილებების შეთავაზება მონაცემთა დამმუშავებელი/უფლებამოსილი პირის საქმინობის სპეციფიკის გათვალისწინებით;
 • საჭიროების შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელთან/უფლებამოსილ პირთან წინასწარი კონსულტაციების გამართვა შემოწმების დაგეგმვის მიზნით;
 • ინსპექტირების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 • ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის მითითებით სხვა დავალებების შესრულება.

მოთხოვნები

 • მინიმალური განათლება - მაგისტრი
 • სამუშაო გამოცდილება - 2 წელი
 • პროფესია - იურიდიული ან საერთაშორისო სამართალი
ვაკანსიაზე განაცხადის გასაკეთებლად მიჰყევით ბმულს


საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი

ფუნქციები

 • აპარატის მიერ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზებაში და განხორციელებაში მონაწილეობა (კონკურსები, საჯარო ლექციები, საინფორმაციო შეხვედრები და სხვა.);
 • აპარატის საინფორმაციო,საიმიჯო მასალების და სლოგანების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება, მასალების დამზადების/ბეჭდვის ტექნიკური უზრუნველყოფა,სარეკლამო კომპანიებთან და გამომცემლებთან კომუნიკაცია;
 • აპარატის ვებგვერდისა და სოციალური გვერდის მართვაში მონაწილეობის მიღება, განახლებული ინფორმაციის განთავსება და შემოსულ შეტყობინებებზე დროული რეაგირება სამსახურის უფროსთან და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან კოორდინაციით;
 • აპარატის ღონისძიებების ფოტო-ვიდეოგადაღება და არქივის წარმოება;
 • საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებით აპარატის შინაგანაწესით და ინსპექტორის სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული ფუნქციების და ვალდებულებებს შესრულება;
 • ინსპექტორის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.

მოთხოვნები

 • მინიმალური განათლება- ბაკალავრი
 • სამუშაო გამოცდილება- 1 წელი
 • პროფესია- ჟურნალისტიკა ან საზოგადოებასთან ურთიერთობა
ვაკანსიაზე განაცხადის გასაკეთებლად მიჰყევით ბმულს

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.