ვაკანსიები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:

იურისტი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება;
 • იურიდიულ სფეროში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება;
 • სასურველია სასამართლოში წარმომადგენლობის გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნა; ცოდნის დონე (წერითი უნარები, მეტყველება) - B2.

საკონკურსო თემატიკა:

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • „პერსონალურ მონაცემთა ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ“ ევროპის საბჭოს 1981 წლის 28 იანვრის №108 კონვენცია და კონვენციის დამატებითი ოქმი;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
 • საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
 • „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი.
 • 2013 წლის 19 ივლისის №180 დადგენილება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობისა და მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე.

ვაკანსიაზე განაცხადის გასაკეთებლად მიჰყევით ბმულს

უფროსი აუდიტორი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ინსპექიტრების დეპარტამენტის სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველო)

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება;
 • იურიდიულ სფეროში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება;
 • სასურველია გამოცდილება სისხლის სამართლის მიმართულებით;
 • სასურველია აუდიტის სპეციალიზებული საშუალებების გამოყენების ცოდნა;
 • სასურველია უცხო ენის (ინგლისური, ფრანგული ან გერმანული) ცოდნა.

საკონკურსო თემატიკა:

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • „პერსონალურ მონაცემთა ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ“ ევროპის საბჭოს 1981 წლის 28 იანვრის №108 კონვენცია და კონვენციის დამატებითი ოქმი;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
 • საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 • „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • 2013 წლის 19 ივლისის №180 დადგენილება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობისა და მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე.

ვაკანსიაზე განაცხადის გასაკეთებლად მიჰყევით ბმულსფაილური სისტემის სპეციალისტი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება;
 • იურიდიულ სფეროში მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • აკადემიური წერის კარგად ჩამოყალიბებული უნარები;
 • სასურველია უცხო ენის (ინგლისური, ფრანგული ან გერმანული) ცოდნა.

საკონკურსო თემატიკა:

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივლისის №180 დადგენილება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობისა და მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“.
ვაკანსიაზე განაცხადის გასაკეთებლად მიჰყევით ბმულს

დეველოპერი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ან პროგრამისტად მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება;
 • რელაციურ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • NET, C# ტექნოლოგიების ცოდნა; ცოდნის დონე - კარგი;
 • C#, MVC 5, Web Api, ASP.NET, MS SQL, T-SQL, Html და JavaScript ცოდნა; ცოდნის დონე - კარგი;

საკონკურსო თემატიკა:

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისი ტექნიკური საკითხები.
ვაკანსიაზე განაცხადის გასაკეთებლად მიჰყევით ბმულს

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.