იურიდიული დეპარტამენტი

იურიდიული დეპარტამენტი

იურიდიული დეპარტამენტის ამოცანაა მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და მონაცემთა დამმუშავებლებისთვის, უფლებამოსილი პირებისა და მოქალაქეებისთვის კონსულტაციების გაწევა პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

იურიდიული დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციებია:

  • ინსპექტორის მიერ მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განხილვისთვის სამართლებრივი, პროცედურული და საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა;
  • საჯარო და კერძო დაწესებულებებისთვის, ფიზიკური პირებისთვის მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა;
  • სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა გადაცემის ნებართვის თაობაზე განცხადებების განხილვისთვის სამართლებრივი, პროცედურული და საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა;
  • დეპარტამენტში შემოსულ სხვა განცხადებებზე და მომართვებზე დროული რეაგირების განხორციელება;
  • მონაცემთა დამუშავებისა და დაცვის სამართლებრივ საკითხებზე საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადება;
  • ინსპექტორის ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
  • დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში ინსპექტორის გადაწყვეტილებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება;
  • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებსა და ნორმატიული აქტის პროექტებზე დასკვნებისა და წინადადებების მომზადება;
  • ინსპექტორის სასამართლოში წარმომადგენლობა;
  • ფაილურ სისტემათა კატალოგების რეესტრის წარმოება.

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.