ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი ინსპექტორის აპარატში 2015 წლის მარტში შეიქმნა და ანგარიშვალდებულია ინსპექტორის წინაშე.

დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციებია:

 • ფარული საგამოძიებო მოქმედებების - სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადებისა და ჩაწერის განხორციელებაზე ზედამხედველობისთვის კონტროლის შიდა ელექტრონული სისტემის ტექნიკური მონიტორინგი, ადმინისტრირება და მართვა;
 • ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის ტექნიკური მონიტორინგი, ადმინისტრირება და მართვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მხრიდან;
 • ლოკალური ინფორმაციული სისტემების ტექნიკური მონიტორინგი, ადმინისტრირება და მართვა;
 • ინსპექტორის აპარატში არსებული ლოკალური პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური და პროგრამული მხარდაჭერა;
 • აპარატის თანამშრომელთა ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური მხარდაჭერა ;
 • აპარატის სტრუქტურული ერთეულების მუშაობის ავტომატიზაციისათვის შესაბამისი ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და მისი შესაბამისი მხარდაჭერა;
 • აპარატში ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის და ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო და სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა;
 • ინსპექტირების პროცესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ინსპექტირების დეპარტამენტის მხარდაჭერა;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ერთობლივი ინფორმაციული სისტემების შექმნის პროცესში;
 • საქართველოს კანონმდებლობით, აპარატის დებულებით, შინაგანაწესით და ინსპექტორის სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის თანამშრომლები არიან:

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი;
 • მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი;
 • დეველოპერი;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადმინისტრატორი;
 • მონიტორინგის სპეციალისტები;

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.