ინსპექტირების დეპარტამენტი

ინსპექტირების დეპარტამენტი

ინსპექტირების დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანაა საჯარო და კერძო დაწესებულებების მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება ინსპექტირების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით.

დეპარტამენტში შედის სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის და საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოები.

ინსპექტირების დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციებია:

 • საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ინსპექტირების (შემოწმების) ჩატარება;
 • ინსპექტირების სტანდარტული მეთოდოლოგიის, სიტუაციური ანალიზის მეთოდოლოგიის შემუშავება და დანერგვა;
 • ინსპექტირების ჩატარების ინიცირება მოქალაქეთა განცხადებებისა და სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე;
 • ინსპექტირების ოქმის და დასკვნის მომზადება;
 • სხვადასხვა სფეროებში მონაცემთა დამუშავების პროცესებისა და კანონიერების ანალიზი;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 351 მუხლით გათვალისწინებულ საგამოძიებო მოქმედებებზე და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებულ აქტივობებზე კონტროლის განხორციელება;
 • დეპარტამენტში შემოსულ განცხადებებზე და მომართვებზე დროული რეაგირება;
 • დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში ინსპექტორის გადაწყვეტილებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება;
 • დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში ინსპექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება.

ინსპექტირების დეპარტამენტის სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველოს ძირითადი ფუნქციებია:

 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 351 მუხლით გათვალისწინებულ საგამოძიებო მოქმედებებზე და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებულ აქტივობებზე კონტროლის განხორციელება;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 351 მუხლით გათვალისწინებულ საგამოძიებო მოქმედებებზე მიღებული ინფორმაციის და კონტროლის ელექტრონული სისტემების (მათ შორის, ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალური ბანკის) მონიტორინგის შედეგად აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილ სავარაუდო დარღვევებზე/ფაქტებზე რეაგირების განხორციელება;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით 351 მუხლის შესაბამისად მონაცემთა დამმუშავებლის/უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
 • გეგმური და არაგეგმური ინსპექტირების დაგეგმვა და ჩატარება;
 • ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და დანერგვა;
 • სამმართველოში შემოსულ განცხადებებზე და მომართვებზე დროული რეაგირების უზრუნველყოფა, ინსპექტორის მიერ მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განხილვისთვის სამართლებრივი, პროცედურული და საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა;
 • ინსპექტირების ჩატარების ან/და განცხადების განხილვის ფარგლებში საჭირო ინფორმაციის და დოკუმენტაციის გამოთხოვა სხვა საჯარო და კერძო დაწესებულებებიდან, შეხვედრის გამართვა, ზეპირი განხილვის ჩატარება და ადგილზე შემოწმების განხორციელება;
 • ინსპექტირების ოქმის და დასკვნის მომზადება;
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა;
 • სამართალდამცავი ორგანოების მიერ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე რეკომენდაციების მომზადება.

ინსპექტირების დეპარტამენტის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს ფუნქციებია:

 • საჯარო და კერძო დაწესებულებების გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირების დაგეგმვა და ჩატარება;
 • საჯარო და კერძო დაწესებულებების ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და დანერგვა;
 • სამმართველოში შემოსულ განცხადებებზე და მომართვებზე დროული რეაგირების უზრუნველყოფა;
 • ინსპექტირების ჩატარების ფარგლებში საჭირო ინფორმაციის და დოკუმენტაციის გამოთხოვა სხვა საჯარო და კერძო დაწესებულებებიდან, შეხვედრის გამართვა, ზეპირი განხილვის ჩატარება და ადგილზე შემოწმების განხორციელება;
 • ინსპექტირების ოქმის და დასკვნის მომზადება;
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა;
 • საქართველოს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი სამმართველოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე და წინადადებების მომზადება მათი გაუმჯობესებისთვის.


Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.