ფინანსური სამსახური

ფინანსური სამსახური

ფინანსური სამსახურის ძირითადი ამოცანაა აპარატის საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა.

ფინანსური სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

  • აპარატის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება და წარდგენა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიუჯეტის შესრულების და საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვაზე კონტროლი;
  • შესყიდვების გეგმის პროექტის მომზადება და დამტკიცებული/კორექტირებული გეგმის წარდგენა შესაბამისი უწყებისათვის, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება კანონმდებლობის შესაბამისად;
  • სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების პროექტების მომზადება, ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლი კომპეტენციის ფარგლებში;
  • სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით ანგარიშგების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და დადგენილი წესით;
  • აპარატის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესრულება, კვარტალური, წლიური, საფინანსო და სტატისტიკური ანგარიშების შედგენა და შესაბამისი უწყებისათვის წარდგენა;
  • ბუღალტრული აღრიცხვის უზრუნველყოფა კანონმდებლობის შესაბამისად;
  • ინვენტარიზაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება კანონმდებლობის შესაბამისად;
  • აპარატის საწყობის მართვა და საწყობში საქონლის/ნივთების მიღების, აღრიცხვის და გაცემის შესაბამისი პროცედურების განხორციელება.

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.