ადმინისტრაციული სამმართველო

ადმინისტრაციული სამმართველო

ადმინისტრაციული სამმართველოს ძირითადი ამოცანაა ინსპექტორის აპარატის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა.

სამმართველოს ძირითადი ფუნქციებია:

 • აპარატის საქმიანობის ორგანიზაციული, ლოგისტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფა;
 • ადამიანური რესურსების მართვა და ადმინისტრირება; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ორგანიზება და განვითარება;
 • ინსპექტორის დავალებით წერილების, ინსპექტორის სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტაციის პროექტების მომზადება, სამუშაო შეხვედრების, სხდომების ორგანიზება, მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;
 • ინსპექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება საკადრო და საორგანიზაციო საკითხებზე, შრომითი ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება და გაფორმების უზრუნველყოფა, მათი რეგისტრაცია და სისტემატიზაცია;
 • აპარატის მოსამსახურეთა მიერ ამ დებულების, აპარატის შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსის და სხვა შიდა რეგულაციების შესრულების კონტროლი;
 • აპარატის არქივის ორგანიზება და მართვა;
 • საქმისწარმოების პროცესის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, შემოსული და გასული დოკუმენტაციის რეგისტრაცია და სისტემატიზაცია;
 • უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფიციალური დელეგაციების ვიზიტისას საპროტოკოლო ღონისძიების გატარება;
 • საზღვარგარეთის ქვეყნებში ინსპექტორისა და აპარატის სხვა მოსამსახურეთა ოფიციალური და სამუშაო ვიზიტების ორგანიზება.

ადმინისტრაციული ამმართველოს თანამშრომლები არიან:

 • ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი;
 • საქმისწარმოების სპეციალისტი;
 • საიდუმლო საქმისწარმოების სპეციალისტი.

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.