ადმინისტრაციული სამმართველო

ადმინისტრაციული სამმართველო

ადმინისტრაციული სამმართველოს ძირითადი ამოცანაა ინსპექტორის აპარატის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა.

სამმართველოს ძირითადი ფუნქციებია:

 • აპარატის საქმიანობის ორგანიზაციული, ლოგისტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფა;
 • ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ორგანიზების და განვითარების მიზნით გარკვეული ღონისძიებების შემუშავება და დანერგვის ხელშეწყობა;
 • თანამშრომელთა შეფასების სისტემის შემუშავება და კონტროლი;
 • ინსპექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რეგისტრაცია და სისტემატიზაცია;
 • აპარატის თანამშრომლების მიერ დებულების, შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსის და სხვა შიდა რეგულაციების შესრულების კონტროლი;
 • აპარატის არქივის ორგანიზება და მართვა;
 • აპარატის საწყობის მართვა და საწყობში საქონლის მიღების, აღრიცხვის და გაცემის შესაბამისი პროცედურების უზრუნველყოფა;
 • საქმისწარმოების პროცესის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, შემოსული და გასული დოკუმენტაციის რეგისტრაცია და სისტემატიზაცია;
 • საიდუმლო საქმისწარმოების განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • აპარატის საქმიანობის შესაბამისობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობასთან;
 • აპარატის საქმიანობის გაუმჯობესების და საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით წინადადებების მომზადება და სხვადასხვა დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
 • უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფიციალური დელეგაციების
 • ვიზიტისას საპროტოკოლო ღონისძიების გატარება;
 • საზღვარგარეთის ქვეყნებში ინსპექტორისა და აპარატის სხვა თანამშრომელთა ოფიციალური და სამუშაო ვიზიტების ორგანიზება.

ადმინისტრაციული ამმართველოს თანამშრომლები არიან:

 • ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი;
 • საქმისწარმოების სპეციალისტი;
 • საიდუმლო საქმისწარმოების სპეციალისტი.

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.