ინსპექტორი

საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი 2013 წლის ივლისში შეიქმნა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის თანახმად, ინსპექტორი ზედამხედველობს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებას და ახორციელებს მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლს.

მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა:

  • საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ფიზიკური პირებისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა;
  • მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა;
  • საჯარო და კერძო დაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
  • საქართველოში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

ინსპექტორის საქმიანობის პრინციპებია: კანონიერება, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა პატივისცემა და დაცვა, დამოუკიდებლობა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა, პროფესიონალიზმი, პროფესიული საიდუმლოებისა და კონფიდენციალურობის დაცვა.

ინსპექტორი თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არცერთ თანამდებობის პირს და ორგანოს. ინსპექტორზე რაიმე ზემოქმედება ან ინსპექტორის საქმიანობაში ჩარევა აკრძალულია და კანონით ისჯება.

ინსპექტორი ხელშეუხებელია. დაუშვებელია მისი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, დაკავება ან დაპატიმრება, მისი ბინის, მანქანის, სამუშაო ადგილის ან პირადი ჩხრეკა საქართველოს პარლამენტის თანხმობის გარეშე. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საქართველოს პარლამენტს.

2013 წლის 1 ივლისს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა თამარ ქალდანი. 2016 წლის 2 ივლისს თამარ ქალდანი არჩეულ იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორად 3 წლის ვადით.

დაბადების თარიღი: 1981 წლის 23 თებერვალი

სამუშაო გამოცდილება:

ძირითადი საქმიანობა

2013 წლიდან - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი;

2008-2013 წლებში - ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე/ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის პროგრამის მენეჯერი;

2005-2007 წლებში - ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“, სამართლის პროგრამის კოორდინატორი;

2004 წელი - კორძაძის საადვოკატო ბიურო, ადვოკატი;

2003-2004 წლებში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტის „კანონის უზენაესობა სამართლიანობისათვის“ დირექტორი;

2002 წელი - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, პროექტის „კანონის უზენაესობა სამართლიანობისათვის“ იურიდიული მრჩეველი;

2000-2001 წლებში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რეგიონების განვითარების პროექტის დირექტორი.

სხვა პროფესიული საქმიანობა

2018 წლიდან - პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის (T-PD) ბიუროს პირველი ვიცე პრეზიდენტი;

2016 წლიდან - პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის (T-PD) ბიუროს არჩეული წევრი;

2016 წლიდან - ადამიანის უფლებების უწყებათშორის საბჭოში წარმოდგენილი სათათბირო ხმის უფლებით;

2014 წლიდან - პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის (T-PD) წევრი;

2014 წლიდან - საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის წევრი;

2013 წლიდან - კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი;

2011-2012 წლებში - საქართველოს შეფასების ასოციაციის პროექტის „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2012-2014 წლების სტრატეგიული გეგმის შეფასების“ ექსპერტი;

2009-2012 წლებში - სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს იურიდიული დახმარების სამუშაო ჯგუფის წევრი;

2003-2012 წლებში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის წევრი;

2009 წელს - საქართველოს შეფასების ასოციაციის პროექტის „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2009-2011 წლების სტრატეგიული გეგმის შეფასების“ ექსპერტი;

2001-2003 და 2007-2008 წლებში - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე;

2007 წელს - ბრიტანეთის საბჭოს პროექტის „პროკურატურის რეფორმის“ ტექნიკური და საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი;

2005-2006 წლებში - საქართველოს იურიდიული დახმარების სამსახურის საბჭოს წევრი;

2005 წელს - დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო ინსტიტუტის პროექტის „დემოკრატიის შეფასების პროცესი საქართველოში“ კონსულტანტი;

2002 წელი - დემოკრატიისა და არჩევნების საერთაშორისო ინსტიტუტი, კონსულტანტი.

აკადემიური საქმიანობა

2017 წლიდან - მოწვეული ლექტორი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, კურსი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი;

2015 წლიდან - მოწვეული ლექტორი კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის სამართლის სკოლაში, კურსი - პერსონალური მონაცემების დაცვა;

2014 წლიდან - მოწვეული ლექტორი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, კურსი - პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვის ინსტრუმენტები;

2014 წლიდან - მოწვეული ლექტორი ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლაში, კურსი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვა.

არის 10-მდე სახელმძღვანელოს, გამოცემისა და სტატიის ავტორი, თანაავტორი და რედაქტორი, მათ შორის სამოქალაქო განათლების მე-9 და მე-10 კლასის სახელმძღვანელოების თანაავტორი, პრაქტიკული სამართლის სახელმძღვანელოს ავტორი, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა საქართველოში“ სტატიის თანაავტორი.

ღონისძიებებში მონაწილეობა:

მონაწილეობა აქვს მიღებული 100-ზე მეტ საერთაშორისო კონფერენციაში, სასწავლო პროგრამაში, ტრენინგსა თუ სამუშაო შეხვედრაში იურიდიული დახმარების, საპროცესო უფლებების, ინფორმაციის თავისუფლების, ანტიკორუფციული ღონისძიებების, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის, პირადი ცხოვრების დაცვისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემებზე, მათ შორის, მომხსენებლის და ექსპერტის სტატუსით მონაწილეობდა ევროპის საბჭოს მიერ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ორგანიზებულ და ასევე, ახლად შექმნილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარების მიზნით გამართულ მრგვალ მაგიდებში, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უახლესი ევროპული რეგულაციების თემაზე ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაში, პოლონეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მიღებიდან 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაში, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოების გაერთიანების (CEEDPA) მე-19 შეხვედრაში, ევროპის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოების 27-ე და 28-ე ყოველწლიურ საგაზაფხულო კონფერენციებში (Spring Conference), ტელეკომუნიკაციის სფეროში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო ჯგუფის - „ბერლინის ჯგუფის“ 59-ე შეხვედრაში. ასევე, მონაწილეობა აქვს მიღებული ევროკავშირის 2016 წლის სტუმრის პროგრამაში (EUVP), 2018 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე ეფექტური ზედამხედველობის თემაზე გამართულ სასწავლო ვიზიტში და საერთაშორისო ვიზიტორ ლიდერთა პროგრამაში (IVLP), თემა: „მონაცემთა დაცვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში“.

განათლება:

2007-2010 წლებში - დელტის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი;

2001 წელი - აიოვას უნივერსიტეტის განათლების კოლეჯი, სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის მონაწილე;

1998-2003 წლებში - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნეობა, მაგისტრთან გათანაბრებული.

ენები:

ქართული, ინგლისური, რუსული.

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.