ბიუჯეტი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2017 წლის ბიუჯეტი ლარში


შრომის ანაზღაურება 1,298,000
საქონელი და მომსახურება 370,000
სოციალური უზრუნველყოფა 7,000
სხვა ხარჯები 10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 215,000
სულ 1,900,000პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2016 წლის ბიუჯეტი ლარში

შრომის ანაზღაურება 1,333,000
საქონელი და მომსახურება 440,000
სოციალური უზრუნველყოფა 5,000
სხვა ხარჯები 8,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 314,000
სულ 2,100,000,0


პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2015 წლის ბიუჯეტი ლარში

შრომის ანაზღაურება 851 000
საქონელი და მომსახურება 337 000
სოციალური უზრუნველყოფა 3 000
სხვა ხარჯები 6 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 253 000
სულ 1 450 000

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2014 წლის ბიუჯეტი ლარში

შრომის ანაზღაურება 420 000
საქონელი და მომსახურება 159 000
სოციალური უზრუნველყოფა 4 000
სხვა ხარჯები 2 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 000
სულ 600 000

Cookies on the personaldata Website

ჩვენ ვიყენებთ ე.წ. "ქუქი ჩანაწერებს", რათა ჩვენი ვებგვერდი უკეთესი გავხადოთ.

ვეთანხმები "ქუქი ჩანაწერების" გამოყენებას.